Faculty

Nagvekar Y

Prof. Nagvekar Yogesh

Sandesh P

Prof. Sandesh Patil

Aashutosh C

Prof. Aashutosh Chandgude

Vinod Chavan

Prof. Vinod Chavan.

Pranali Pale

Prof. Pranali Pale.

Pratiksha Patil

Prof. Pratiksha Ramchandra Patil.